Collecten

Per reguliere kerkdienst worden drie collectes gehouden. Het geld wordt variërend besteed: bij de actuele kerkdiensten kunt u vinden waar het geld de komende zondag voor bestemd is. Er kan gebruikgemaakt worden van collectemunten of contant geld. Tevens kunt u digitaal uw giften overmaken via de website (wijk 2) of via de kerkapp (wijk 1).

Collectemunten

In plaats van contant geld is het mogelijk om collectemunten te geven tijdens collecten. De collectemunten zijn elke dinsdagavond van 19:00 tot 20:00 uur af te halen bij het Kerkelijk Bureau in Rehoboth.

Betaalbewijzen van de collectemunten gelden als fiscaal bewijs voor een gift. Neem voor meer informatie contact op met penningmeester J. Verdoold, jan.verdoold@hotmail.com.

Actie kerkbalans

Geven wat nodig is, zodat het kerkenwerk door mag gaan. Ieder jaar wordt in januari de actie Kerkbalans gehouden. Deze actie is nodig om het financiële huishoudboekje van de gemeente sluitend te krijgen. De actie wordt gestart met een bijeenkomst (met een moment van bezinning) van de vrijwilligers in de kerk. Hierna worden de enveloppen bezorgd en later weer opgehaald bij de gemeenteleden. Bij de envelop die bezorgd wordt, is een overzicht van baten en lasten van het College van Kerkrentmeesters gevoegd.

Gelijktijdig met de vrijwillige bijdrage wordt aan alle lidmaten een bijdrage generale kas gevraagd. Dit is een verplichte bijdrage voor alle lidmaten en moet worden afgedragen aan de landelijke kerk.

Overige giften

Op deze pagina leest u meer over de Paascollecte, het Verjaardagsfonds en periodieke giften.

Wilt u een overeenkomst met de gemeente aangaan voor een periodieke gift of wilt u meer weten over de mogelijkheden? Stuur dan een email naar kerkrentmeesters@hervormdstolwijk.nl met uw gegevens en vragen. 
Lees meer 

Legaten en erfstelling

De meeste mensen denken na over wat er na hun overlijden met hun bezit gebeurt. In een testament kunt u vastleggen aan welke goede doelen u iets nalaat. Een van de goede doelen kan onze Hervormde Gemeente zijn.

Door testamentair een legaat of erfstelling vast te leggen steunt u onze gemeente ook na uw overlijden. Een testament dient bij een notaris opgemaakt te worden. Wilt u onze gemeente testamentair gedenken dan kunt u dat doen op naam van: college van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Stolwijk.

Legaat: Een legaat is een vaststaand bedrag of een met name genoemd onroerend goed of voorwerp.
Erfstelling: Bij een erfstelling benoemt u onze Hervormde Gemeente (voor een deel) als erfgenaam.

Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact op met één van de kerkrentmeesters.

Bankrekeningnummers

Voor betalingen zijn de volgende bankrekeningen beschikbaar:

Kerkrentmeesters
Algemeen: NL76RABO 0361 4007 05
Vrijwillige bijdrage: NL64RABO 0361 4024 73

Diaconie
NL59RABO 0361 4019 81

Anbi

De Protestantse Gemeente te Stolwijk vormt een drietal Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s):

  • De kerk (in financiële zin vertegenwoordigd door de kerkrentmeesters);
  • De diaconie;
  • Stichting Rehoboth.

Dit betekent dat u uw giften en vrijwillige bijdragen aan onze kerk, de diaconie of stichting Rehoboth kunt aftrekken als (periodieke) gift bij uw belastingaangifte.

De Belastingdienst verplicht iedere ANBI tot het publiceren van een aantal gegevens, zoals de doelstelling, de namen van de bestuurders, het beloningsbeleid en een financiële verantwoording.

Via deze pagina vindt u de gegevens van onze kerk, van de diaconie en van stichting Rehoboth.

Lees meer