Wie wij zijn

Wij zijn een hervormde wijkgemeente op gereformeerde grondslag. Als gemeente weten we ons dan ook gebonden aan de drie Formulieren van enigheid, namelijk de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Daarbij geldt de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God – gezaghebbend voor leer en leven. Het is ons verlangen dat heel de kerk een belijdende kerk is, levend overeenkomstig Gods Woord en Zijn getuigenis.

Door de fusie van de Nederlandse Hervormde Kerk met de Gereformeerde en Lutherse kerken zijn wij sinds 1 mei 2004 onderdeel van de Protestantse Kerken in Nederland (PKN). Als gemeente hebben wij een convenant ondertekend waarin staat hoe wij binnen de PKN gemeente willen zijn. Wilt u meer weten over het beleid in onze wijkgemeente? Klik dan hier voor het beleidsplan.

Wat wij geloven

Iedere zondag belijden we in de kerk wat we geloven, maar wat is geloven eigenlijk? Geloven is dat ik zeker weet dat het Woord van God waar is en er vast op vertrouw dat ik vergeving, gerechtigheid en redding ontvang, alleen uit genade, om Jezus' wil.

Binnen onze gemeente kennen we 2 sacramenten: de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal. Deze sacramenten zijn door Christus Zelf gegeven.
Lees meer
Lees meer 

Gemeentewerk

De dominee, kerkenraad en vele vrijwilligers organiseren veel activiteiten. Toch geloven wij dat niet mensen, maar God Zelf Zijn gemeente roept en bouwt, voor haar zorgt en haar bewaart. Daarbij wil God gebruikmaken van mensen. Hij roept hen in Zijn dienst en geeft hen gaven om te gebruiken in Zijn Koninkrijk. In 1 Petrus 2:9 is weergegeven wat de roeping van de gemeente is.

Naast de zondagse erediensten vinden er veel activiteiten en bijeenkomsten plaats in onze gemeente. Ze zijn niet alleen bedoeld voor de vorming en toerusting van de gemeente(leden), maar ook om niet-gemeenteleden in aanraking te brengen met het christelijk geloof. Meer informatie vindt u onder toerusting en verenigingen.

_

Predikant en kerkenraad

Op deze pagina stelt onze predikant ds. Kok zich voor en vindt u meer informatie over het moderamen.
Lees meer
Lees meer 

Wijkindeling

Op deze pagina vindt u de wijkindeling op volgorde van ouderling en straat. 
Lees meer
Lees meer 

Pastoraat

In een christelijke gemeente hebben we, als het goed is, een open oor en een open hart voor elkaar. Daar zoekt men elkaar op en daar is gebed voor elkaar.

Pastorale hulp nodig?
Wanneer u of jij pastorale hulp nodig hebt of een gesprek wilt hebben, is dat mogelijk. Hiervoor kunt u of jij contact opnemen met de predikant of de wijkouderling.
Lees meer
Lees meer 

Diaconaat

Diakonia betekent dienst of dienen. Vanaf het allereerste begin heeft de kerk dit, naast Woordverkondiging, als een van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste, dichtbij en veraf.

Lees meer over de diakenen, hulp voor Oekraïne, 'zorg voor elkaar' en andere initatiatieven.
Hier leest u ook over de reis naar Servië: Stolreis24!
Lees meer 

Bijzondere gebeurtenissen

Bijzondere gebeurtenissen kunnen van allerlei aard zijn. Zowel droevige, als ook blijde gebeurtenissen. De kerkenraad wil er graag van op de hoogte worden gesteld. Gemeente-zijn betekent ook het delen van deze gebeurtenissen. Denk aan een verloving, overlijden, een geboorte of jubilea. 
Lees meer
Lees meer 

Veilige gemeente

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente Stolwijk, wijkgemeente 2, hecht waarde aan duidelijke afspraken over de omgang met elkaar. Met het oog op het voorkomen van misbruik in pastorale en kerkelijke relaties hebben we Algemene Omgangsregels opgesteld. Het doel is ervoor te zorgen dat alle leden zich veilig voelen, wat alleen mogelijk is als we elkaar met respect behandelen en in elkaars waarde laten.
In onze gemeente zijn alle vormen van ongelijke behandeling, zoals pesten, machtsmisbruik, financiële uitbuiting, discriminatie, racisme, seksisme en (seksuele) intimidatie, ontoelaatbaar. Daarnaast heeft de kerkenraad een Protocol (seksueel) misbruik in pastorale en kerkelijke gezagsrelaties opgesteld om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.
Lees meer
Lees meer 

Vertrouwenspersonen

Het is denkbaar dat er situaties in de gemeente ontstaan waarbij het niet mogelijk is een lid van de kerkenraad in vertrouwen te nemen. Uitsluitend in die situaties kan er een beroep worden gedaan op één van de vertrouwenspersonen: dhr. Co Verkerk en mw. Eefje van de Werfhorst.
Lees meer
Lees meer 

ZWO-commissie

Voor het ondersteunen van acties en projecten op het gebied van zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking heeft onze wijkgemeente een ZWO-commissie.
Lees meer